Provozní řád

Tento provozní řád areálu ŠKODA SPORT PARK Malostranská v Plzni je závazný pro všechny uživatele areálu ŠKODA SPORT PARK Malostranská v Plzni a vymezuje práva a povinnosti všech uživatelů areálu.

 1. Vstup do areálu a využívání areálu včetně veškerého jeho movitého i nemovitého vybavení se uskutečňuje výhradně na vlastní nebezpečí uživatele. Osoby mladší 15let jsou oprávněny využívat areál nebo kteroukoliv jeho část výhradně v doprovodu dospělé osoby, která nese za užívání areálu těmito osobami plnou odpovědnost.
 2. Uživatelé jsou povinni užívat jednotlivé části areálu a vybavení areálu výhradně k účelu, k němuž jsou svojí povahou a charakterem určeny.
 3. Je přísně zakázáno užívání areálu, zejména jednotlivých sportovišť, osobami pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Konzumace alkoholu a kouření je přípustné výhradně v místech k tomu určených - v bezprostřední blízkosti objektu občerstvení.
 4. Uživatelé jsou oprávněni využívat skateboardový areál a skatebowl výhradně pro jízdu na skateboardech, kolečkových nebo in-line bruslích nebo na speciálních k tomu určených BMX kolech a koloběžkách, vše v řádném technickém stavu. Při užívání jednotlivých překážek jsou povinni zvážit vlastní fyzický a zdravotní stav a své schopnosti.
 5. Uživatelé jsou povinni při užívání in-line dráhy, skateboardového areálu a skatebowlu (skatebazénu) užívat ochranné pomůcky, zejména ochranné přilby. V případě užívání skatebowlu jsou uživatelé povinni řídit se podrobným provozním řádem pro toto zařízení.
 6. Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v areálu pořádek a čistotu a používat k tomu určených odpadkových košů. V areálu je přísně zakázáno užívat skleněných lahví a jiných předmětů, které mohou vést ke znečistění areálu nebo poškození majetku majitele areálu nebo třetích osob.
 7. Uživatelé jsou povinni využívat výhradně WC umístěná v budově občerstvení.
 8. Všichni uživatelé jsou povinni zdržet se rušení ostatních uživatelů zejména nadměrným hlukem, bezohlednou jízdou na kolečkových nebo in-line bruslích, skateboardech, koloběžkách či kolech, nebo jiným nevhodným chováním.
 9. Je přísně zakázána chůze a jízda na kole a koloběžce po in-line dráze s výjimkou nezbytného kolmého přejíždění nebo přecházení.
 10. Je přísně zakázán vstupu do areálu se zvířaty.
 11. Uživatelé jsou povinni uposlechnout všech pokynů správce areálu nebo jiné osoby k tomu pověřené majitelem areálu.
 12. Užívání areálu k hromadným společenským, kulturním, nebo sportovním akcím je povoleno výhradně po oznámení konání takové akce Městskému úřadu Plzeň 2 - Slovany na základě písemného povolení majitele areálu. Organizátor takové akce přebírá odpovědnost za užívání areálu účastníky akce a za dodržení tohoto provozního řádu, jakož i obecně závazných právních předpisů, všemi účastníky akce.
 13. Případné zjištěné poškození zařízení areálu nahlaste správci areálu nebo volejte na tel. číslo 724 554 602.
 14. Každý návštěvník má povinnost dodržovat tento provozní řád a řídit se pokyny provozovatele.

Pro případ porušení tohoto provozního řádu bude uživatel z areálu vykázán správcem areálu nebo jinou, k tomu majitelem objektu, tj. Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, pověřenou osobou. Tím není dotčeno právo na náhradu škody způsobené majiteli nebo třetí osobě užívání areálu v rozporu s tímto provozním řádem.

Výjimky z tohoto provozního řádu může v odůvodněných případech povolit majitel areálu v případě konání hromadných předem povolených akcí za podmínky, že organizátor převezme odpovědnost za užívání areálu.

Tento provozní řád byl schválen usnesením Rady Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany č 79/2017 ze dne 14. 6. 2017 a nabývá účinnosti ke dni 15. 6. 2017.

 
 

Kde nás najdete

Kde nás najdete - mapa

Klikněte pro zvětšení

Mapa areálu

Mapa areálu

Klikněte pro zvětšení

Generální partner

Generální partner - ŠKODA Transportation